Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

середа, 25 березня 2015 р.

Міністерство юстиції України підписало протокол про співпрацю з USAID

Інформує управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області:
24 березня 2015 року у Мін’юсті відбулося підписання Протоколу про співпрацю між Міністерством юстиції України та проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя». Читати далі

середа, 18 березня 2015 р.

Нові надходження літератури з кримінально-правових наук.
1 квартал 2015 року

До відділу юридичної літератури в 1 кварталі 2015 року надійшли наступні видання з кримінально-правових наук:


875-13
А43
67.9(4УКР)308
Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: матеріали V-ї Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. ХХ-річчю Нац. акад. правових наук України: [упоряд. В.Д. Берназ, А.М. Притула]. – Одеса: Фенікс, 2013. – 532 с. – Текст укр. та англ.


330-14
А 72
67.51
Антипенко, В.Ф. Конфликтология в международном антитеррористическом правотворчестве : монография / В.Ф. Антипенко, А.В. Антипенко. – Одесса: Феникс, 2014. – 404 с.; Библиогр.: С. 381–385.


416-14
Є 60
67.9(4УКР)308
Ємельянов, М. В. Кримінальна відповідальність за шахрайство : монографія / М.В. Ємельянов. – Харків: Право, 2014. –176 с; Бібліогр.: С. 156–174.522-14
К82
67.9(4УКР)61
Кримінологія : підручник / В.В. Голіна, Б.М. Головкін, М.Ю. Валуйська та ін. ; за ред. В.В. Голіни, Б.М. Головкіна. –Харків: Право, 2014. – 440 с.
338-14
М-67
67.9(4УКР)308
Митрофанов, И. И. Уголовно-правовое учение о механизме реализации уголовной ответственности : монография / И.И. Митрофанов. – Одесса: Фенiкс, 2014. – 447 с.475-14
П69
67.9(4УКР)308
Практика судів України з кримінальних справ (2012–2013рр.) / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, [уклад.: В.І. Тютюгін]; за заг. ред. В.Я. Тація. – Харків: Право , 2014. –704 с.; Бібліогр.: С. 701–703.


329-14
С 84
67.9(4УКР)308
Стрельцов, Є. Л. Обставини, що виключають злочинність діяння при захисті від суспільно небезпечного посягання: напрямки удосконалення кримінально-правового регулювання : монографія / Є.Л. Стрельцов, Б.М. Орловський. – Одеса: Фенікс, 2014. –388 с.; Бібліогр.: С. 364–386.

869-13
Я31
67.311
Ягунов, Д. В. Європейські правила пробації : Переклад, тлумачення та допоміжні матеріали / Д.В. Ягунов. – Одеса: Фенікс, 2013. –236 с. – Текст на укр., англ.958-13
Я44
67.9(УКР)309
Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : монографія / І.С. Яковець. – Харків: Право, 2013. – 392 с.


Зміни до Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів та Реформування системи примусового виконання в Україні

Інформує управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області:
Затверджено зміни до Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів.

Наказом Міністерства юстиції України від 18.02.2015 № 207/5 затверджено зміни до Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16.04.2015 № 656/5. Детальніше

Реформування системи примусового виконання в Україні
Уряд прийняв важливі документи, які забезпечать реформування системи примусового виконання в Україні. Детальніше

вівторок, 17 березня 2015 р.

Нові надходження літератури з конституційного права.
1 квартал 2015 року

До відділу юридичної літератури в 1 кварталі 2015 року надійшли наступні видання з конституційного права: 

302-14
67.9(4Укр)
А94
Афанасьєва, М. В. Виборча інженерія в Україні : монографія / М. В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2014. – 384 с.
Монографію присвячено дослідженню проблем становлення та розвитку виборчої інженерії в Україні. Висвітлені гносеологічні витоки виборчої інженерії як наукового напряму та теоретико-методологічні засади конституційно-правового конструювання виборчої системи та процесу. На основі аналізу конституційного законодавства, правотворчої та виборчої практики, науково-теоретичних і прикладних робіт розкрито структуру виборчої інженерії в Україні. Особливу увагу приділено виборчій системі як об’єкту виборчої інженерії, критеріям її конституційно-правового конструювання. Проаналізовано сутність зловживання повноваженнями владного характеру як прояву суб'єктивізму у виборчій інженерії.
Монографія розрахована на юристів, політологів, науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів юридичного та політологічного профілю, народних депутатів, працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, членів виборчих комісій та широке коло читачів.


324-14
67.9(4Укр)300.3
Б12
Бабін, Б. В. Права людини та громадянське суспільство : навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / Б. В. Бабін, А. В. Ковбан. – Одеса : Фенікс, 2014. – 320 с.
Цей навчальний посібник є новаційним виданням з прав людини та громадянського суспільства. У ньому висвітлено питання поняття, види, джерела прав людини, особливості їх сьогоднішнього становища та шляхи подальшого удосконалення законодавства. Особливу увагу приділено впливу громадянського суспільства на права людини у контекст і його адаптації до правових та політичних стандартів.
Призначений для опрацювання дисциплін "Теорія держави та права", "Конституційне право України", "Міжнародне право", "Політологія" тощо. Розрахований на студентів, слухачів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також наукових та практичних працівників.


478-14
67.9(4Укр)300
В29
Веніславський, Ф. В. Конституційне право України в схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. юрид. вузів та ф-тів / Ф. В. Веніславський. – X. : Право, 2014. – 376 с.
У навчальному посібнику в схемах і таблицях викладено основні питання курсу конституційного права України, передбачені навчальною програмою для студентів юридичних вузів.
Розраховано на студентів юридичних вузів і факультетів, усіх, хто ці-кавиться проблемами конституційного права України.


884-13
67.9(4Укр)300
В68
Волошин, Ю.О. Конституційна реформа та модернізація в сучасній державі в умовах європейської інтеграції: проблеми теорії і практики : моногр. / Ю.О. Волошин, О.М. Пересада. – Одеса : Фенікс, 2013. – 208 с.
Монографічне дослідження присвячене аналізу доктринальних та практичних аспектів реалізації конституційних реформ в сучасних державах. На прикладі держав Європейського Союзу показані методологічні особливості реформування конституцій, специфіка внесення змін до основних законів, способи таких змін, розроблено відповідні класифікації. Дослідження теоретичних особливостей реалізації конституційних реформ дозволило запропонувати ряд удосконалень для узгодження розуміння осно¬вних категорій конституційного процесу, зокрема конституційної модернізації та конституційної трансформації.
На підставі практичного аналізу досвіду конституційних реформ держав Балтії та Польщі обґрунтовується необхідність проведення широкої конституційної реформи в Україні для забезпечення адекватної практичної реалізації норм Конституції України.


473-14
67.300
З19
Закоморна, К. О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн (навчальні матеріали та схеми): посіб. для підготов, до іспитів / К. О. Закоморна. – X. : Право, 2014. – 264 с.
Запропонований навчальний посібник відповідає навчальній програмі курсу "Державне (конституційне) право зарубіжних країн". До посібника увійшли питання до іспиту та відповіді на них. Призначено для студентів юридичних вузів усіх форм навчання.881-13
67.9(4Укр)300.62.5
М36
Мацкевич, Р. М. Політико-правові засади формування інституту лобізму в Україні : монографія / Р. М. Мацкевич. – Одеса : Фенікс, 2013. – 168 с.
У монографії досліджено природу та характерні ознаки функціонування інституту лобізму в законотворчому процесі; значну увагу приділено визначенню ролі інституту лобізму як важливого засобу зв’язку державної влади з суспільством; вивчено організаційно-правові засади функціонування інституту лобізму в Україні; охарактеризовано шляхи вдосконалення державно-правового статусу інституту лобізму в Україні. Затвердження статусу лобізму як природного й необхідного елемента політичного життя сучасного суспільства допоможе змінити негативні стереотипи в українському суспільстві щодо інституту лобізму.
Положення й висновки монографії можна використати для оптимізації політичного процесу в сучасному українському суспільстві, зниження рівня його конфліктності.

936-13
67.9(4Укр)300.3
Р17
Размєтаєва, Ю. С. Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства: монографія / Ю. С. Размєтаєва. – X.: Финарт. – 196 с.
Монографію присвячено комплексному теоретичному аналізу прав людини як фундаментальної цінності громадянського суспільства, встановленню особливостей реалізації прав у громадянському суспільстві та визначенню на цій основі напрямків запровадження прав людини в умовах його формування. Виявлено основні властивості прав людини як фундаментальної цінності громадянського суспільства, форми вияву прав. Визначено головні особливості здійснення прав людини у громадянському суспільстві, обґрунтовано, що неурядові організації є основою системи реалізації прав людини, розкрито сутність і специфіку способів захисту прав у громадянському суспільстві. Проаналізовано форми правової активності, визначено основні властивості правової активності індивідів. Надано бачення теоретичної моделі співвідношення громадянського суспільства і правової держави, доведено спільність ціннісного змісту прав людини для останніх. Досліджено розуміння співвідношення універсального та культурно-особливого у правах людини, доведено універсальність прав як цінності для будь-якого громадянського суспільства, незалежно від національно-культурного контексту.
Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних навчальних закладів.четвер, 12 березня 2015 р.

Реформи у системі державної реєстрації прав на нерухоме майно та бізнесу

Головне територіальне управління юстиції в Одеській області інформує:
На сьогоднішній день інститут державної реєстрації перебуває на етапі активного реформування.
Міністерство юстиції планує до кінця року завершити основний етап реформ в галузі надання адмінпослуг. На сферу реєстрації прав чекає перехід на електронний документообіг, спрощення процедур, а функції прийому документів будуть делеговані місцевій владі, ЦНАПам та нотаріусам.
Реалізація запланованих реформ забезпечить ліквідацію черг, побутової корупції та багатьох інших проблем, які існують у процесі реєстрації бізнесу та права на нерухомість.
В подальшому Міністерство юстиції планує передати на місця як функції прийому документів, так і функції прийняття рішень. Читати далі

вівторок, 10 березня 2015 р.

15 березня – Всесвітній день прав споживача

Свято Всесвітній день прав споживача стосується всіх громадян, тому що всі, незалежно від статі і віку, освіти і соціального статусу, впродовж усього життя споживають товари і послуги.
Право на споживання якісної продукції та послуг є одним із складових соціальних прав людини, таким же невід’ємним, як право на життя, на медичне обслуговування, свободу слова тощо.
Всесвітній день прав споживачів вперше відзначався 15 березня 1983 року. Через два роки поспіль, у 1985 році було ухвалено Декларацією «Керівні принципи Організації Об’єднаних Націй для захисту інтересів споживачів». В них  проголошуються головні права споживача: право на безпеку, право на інформацію, право на вибір, право бути почутим, право на відшкодування збитків, право на споживацьку освіту, право на задоволення базових потреб і право на здорове оточуюче середовище.
Захист прав споживачів в Україні забезпечується Основним Законом: у  статті 42 Конституції проголошено: «Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів». Закон України «Про захист прав споживачів» регулює відносини між споживачами товарів, (робіт, послуг) та виробниками, виконавцями, продавцями різних форм власності, а також встановлює права споживачів.

В Україні діють також певні європейські директиви в рамках міжнародних угод, підписаних нашою країною, які доповнюють вітчизняне законодавство на захист прав та інтересів споживачів нормами, визнаними у світовій та європейській спільноті, зокрема, звернення до Стразбургського суду.

Про захист прав споживачів: Закон України: станом на 08.08.2013 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламент. вид-во, 2013. - 42 с.


Звєрєва, О. В. Деякі питання регламентації прав споживача у випадку придбання товару неналежної якості / О. В. Звєрєва // Право і безпека. – 2007. – Т. 6. – № 2. – С. 115–120.
У статті розглядаються особливості захисту прав    споживачів при придбанні окремих видів товарів.


1778-07
67.9(4УКР)304
З-43
Звєрєва, О. В. Захист прав споживачів: навч. посіб. / О. В. Звєрєва ; Донецький ун-т економіки та права. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 192 с. - Бібліогр.: с. 184-191.
Навчальний посібник спрямовано на глибоке вивчення правової регламентації захисту прав споживачів. Зокрема, в ньому розглядаються питання виникнення законодавства про захист прав споживачів у світі; основні права споживачів товарів, робіт, послуг: право на належну якість, права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості, право споживача на безпеку, на інформацію про продукцію та ін.

Менів, Л. Д. Адміністративно-правовий статус споживача / Г. Г. Забарний, Л. Д. Менів // Бюлет. Мін-ва юстиції України. – 2007. – № 10. – С. 56–61.

827-10
67.9(4УКР)304
П68
Рабинович, А. В. Правове регулювання захисту прав споживачів: навч. посіб. – Львів : Новий світ -2000, 2010. – 342 с.
У посібнику значна увага приділяється становленню та розвитку національного законодавства про  захист прав споживачів, міжнародним стандартам у цієї сфері, подається загальна характеристика сучасного законодавства України. Докладно розглянуто юридичний механізм забезпечення прав споживачів.


2377-11
67.9(4УКР)308
Х-12
Хавронюк, М. І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення: моногр. – Київ : Атіка, 2011. – 324 с.
У пропонованій монографії досліджено систему правових, зокрема кримінально-правових, засобів забезпечення споживачів на безпечність продукції, з метою розроблення рекомендацій  щодо удосконалення  кримінального законодавства та підвищення ефективності слідчої і судової практики захисту зазначеного права.


Корисні поради споживачамПоліщук, І. Свято в баночці // Уряд. кур`єр. – 2013. – 17 груд. – С. 11.
Вибір червоної ікри вражаючий, так само, як і різниця в ціні. Щоб дізнатися правду про червону ікру, яка продається в торговельній мережі, її перевірили в лабораторії центру споживчих експертиз "Тест". Зі статті можна дізнатися про результати експертизи, про те, як правильно вибрати і зберегти делікатес, які торгові марки відповідають вимогам а які – ні… Детальніше


Поліщук, І. Сири знову фальшують // Уряд. кур`єр. – 2013. – 8 листоп. – С. 11.
Твердий сир — чи не найскандальніший продукт на нашому ринку. Саме до його якості час від часу лунають претензії. Тож не дивно, що деякі споживачі з пересторогою почали ставитись до нього. Як наслідок, дехто став відмовлятись від купівлі цього хоч і корисного, проте такого підозрілого продукту. Як вибрати із всього товарного асортиментного різноманіття справді якісний, з’ясував "Урядовий кур’єр". ДетальнішеПоліщук, І. Пальма в шоколаді // Уряд. кур`єр. – 2013. – 8 листоп. – С. 11.
Глазуровані сирки важко назвати корисним продуктом, який повинні їсти діти. В них багато калорій, жиру, холестерину, простих вуглеводів. Ці добавки сприяють розвитку ожиріння, цукрового діабету», - розповідає доктор медичних наук Г. Анохіна.

Поліщук, І. Соус із добавок // Уряд.кур`єр. – 2013. – 17 груд. – С. 18.
Класичний рецепт майонезу передбачає використання яєць, олії та гірчиці. Проте сьогодні цей соус примудряються готувати без, так би мовити, основних інгредієнтів. Наприклад, без яєць. І що цікаво, це не вважається порушенням вимог, прописаних у спеціалізованому державному стандарті. З чого насправді в промислових масштабах виготовляють майонез, з’ясовував "Урядовий кур’єр".  Детальніше

четвер, 5 березня 2015 р.

Нові повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно

Головне територіальне управління юстиції в Одеській області інформує:Нові повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно
Верховна Рада вирішила ліквідувати дозвільні центри як окрему складову центрів надання адміністративних послуг та зосередити надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності у центрах надання адміністративних послуг.
Відповідний Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» (проект №1580) (далі – Закон) був прийнятий Верховною Радою України 12.02.2015 та направлений на  підпис Президенту України.
Вказаний документ передбачає ряд змін у різних  сферах, в тому числі і у системі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Читати далі

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад начальника та першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції в Одеській області.
02 березня 2015 року Міністерством юстиції України оголошено конкурс на заміщення вакантних посад начальника Головного територіального управління юстиції в Одеській області та першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції в Одеській області. Читати далі

Підсумки роботу системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ )

Міністерство юстиції України підсумувало піврічну роботу системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ ) та презентувало низку змін у її роботі. Читати далі


неділя, 1 березня 2015 р.

Нові правила надання субсидій28.02.2015 року на засіданні Кабінету Міністрів міністр соціальної політики Павло Розенко представив нову систему надання субсидій.
Так, згідно з новим Порядком, опублікованому на сайті Кабміну, бажаючі отримати субсидію, мають подати два документи – заяву та декларацію (без довідки про доходи).
Вимагати інші документи від людей забороняється.


Критерій для отримання права на субсидію лише один – дохід сім'ї.
Бланки заяви та декларації для отримання субсидії повинні виготовити і доставити в квітні і жовтні власникам квартир і будинків підприємства, що постачають газ, електрику та опалення.Субсидії призначаються відразу на 12 місяців, а не на опалювальний сезон. Після закінчення цього терміну не потрібно знову подавати документи для отримання субсидії - діє автоматичний принцип надання субсидії на новий період (якщо не змінилася ситуація з доходами і майном).
Подавати документи слід до Управління праці та соцзахисту населення за місцем реєстрації. Заяву та декларацію можна надіслати поштою.
За субсидією повинен звернутися член сім'ї, на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг. Також уряд дозволив звертатися за субсидією громадянам, котрі орендують житло і оплачують за комунальні послуги. Для цього вони повинні показати письмовий договір оренди житла.
Звертатися за субсидіями можуть ті сім'ї, у яких витрати на оплату ЖКП, виходячи з соціальних норм, перевищують розмір фактичного платежу.
Для довідки: соціальна норма житла – 13,65 кв. м на одну людину + 35,22 кв. м на сім'ю. Соціальні норми на сім'ю з двох осіб: 62,52 кв. м житла, 130 кВт/ год.  на місяць і 1,6 куб. м гарячої води на одну людину.
Дозволяється звертатися за субсидією:
  • власникам двох квартир, двох автомобілів;
  • здає в оренду житло;
  • здійснює покупки на суму до 50 тис. грн.;
  • членам сімей, де є безробітний (працездатний, який не перебуває на обліку на біржі праці, і не навчається).

Інформація з сайту http://delo.ua/