Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

понеділок, 17 травня 2021 р.

Надомна та дистанційна робота: що варто знати

 

З початком карантину дуже актуальними стали питання щодо роботи вдома. Регулювання дистанційної роботи з’явилося зовсім нещодавно – з кінця березня 2020 р. Але тільки 25.02.2021 року Президент підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконаленняправового регулювання дистанційної роботи» від 04.02.2021 р. № 1213-IX. Таким чином, до законодавства було внесено важливі зміни щодо регулювання надомної та дистанційної роботи. 


Законодавство передбачає  два самостійних види (форми) роботи – дистанційна та надомна.

Про те, яка різниця між даними поняттями та які основні їх ознаки та особливості розповідають

юристки ГО «Трудові ініціативи» Надія Йолкіна та Катерина Швець ТУТ

Пропонуємо також ознайомитись з консультацією адвоката Аліни Бражиненко «Регулювання трудових відносин при дистанційній роботі та нарахування ЄСВ» («Урядовий кур`єр. – 2021. – 7 травня. – С. 5) ТУТ

пʼятниця, 14 травня 2021 р.

Європейські цінності та стандарти щодо верховенства права та поваги до прав людини (До Дня Європи в Україні)

 

Після проголошення незалежності Україна взяла курс на набуття повноправного членства в європейських і міжнародних організаціях. Восени  1995 р. Україна стала повноправним членом Ради Європи – найстарішої міжнародної урядової і парламентської організації. Членство в організації  відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян.

Верховенство права - це фундаментальний правовий принцип і правова доктрина, яка передбачає, що жодна людина не є вище закону, що ніхто не може бути покараним державою, крім як за порушення закону, і що ніхто не може бути засудженим за порушення закону іншим чином, ніж у порядку, встановленому законом.

Поняття «верховенство права» («Rule of Law») сукупно з поняттями «демократія» та «права людини» - це три підвалини, на яких була заснована Рада Європи. У подальшому це поняття знайшло своє схвалення у преамбулі Європейської Конвенції з прав людини. Воно також закріплено у низці міжнародних документів щодо прав людини та в інших документах, що містять визначені стандарти.

Принцип верховенства права, який є основоположною засадою у визначенні конституційного ладу держави, закріплені у статті 8 Конституції Україні.

З нагоди Дня Європи в Україні відділ юридичної літератури пропонує користувачам блогу «Юридичний світ в бібліотеці» ознайомитись з  виставкою до цієї дати.
Література:


Конституція України: станом на  12 травня 2019 р.: офіційне видання / Міністерство юстиції України - Київ, 2019. -76 с. - Режим доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
  • Національна стратегія прав людини: затверджена Указом Президента України від 24 березня 2021 р. № 119/2021 // Уряд. кур’єр. - 2021. - №  (26 березня). - С. 9-13. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#Text


1367-04 67.9(4) Є24

Європейська конвенція з прав людини. - Київ: Фенікс, 2004. - 40 с. - Режим доступу: http://notorture.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Konvencia_z_prav_ludyny.pdf
  • Верховенство права. Доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25-26 березня 2011 року) / Європейська комісія «За демократію через право» (Венеційська комісія) - Режим доступу: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr

Біленчук П. Забезпечення захисту прав людини в Україні, Європі та світі: доктринальні засади, історична ретроспектива, сучасність та конвергенція квантового майбутнього в світовому контексті [Текст] / П. Біленчук //Юрид. вісн. України. - 2020. - №47 (27 листопада-3 грудня). - С. 4-5.

Автор аналізує основоположні доктринальні засади Загальної декларації прав людини та їх забезпечення шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів. Розглядається рівень конституційного  закріплення прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Головатий С. Верховенство права [Текст]: у 3 кн.: Кн. 3 Верховенство права: український досвід / С. Головатий. - Київ: Фенікс, 2006. - С. 1277-1747.

У книзі аналізується перебіг процесу зародження і розвитку українського конституціоналізму та започаткування і розвиток новітнього конституційного процесу, в рамках яких впроваджено принцип верховенства права в українську політику та юридичну культуру. Викладається зміст принципу верховенства права як осноположного принципу новітнього українського права.Головатий С. Рада Європи і людські права [Текст] / С. Головатий // Право України. - 2017. - №4. - С. 9-25.

Автор висвітлює ґенезу Європейської Конвенції з людських прав 1950 р., її структуру як Європейського білля прав, її відмінність від Міжнародного білля прав, стадіі розвитку Європейського Суду з людських прав,  його призначення і завдання, а також, у чому полягає унікальність європейської системи захисту людських прав.

  • Горбань В. І. Проблема взаємозв'язків верховенства права з демократією і правами людини / В. І. Горбань // Збірн. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. "Право". - 2017. - Вип. 26. - С. 118-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2017_26_18

Досліджуються взаємозв’язки верховенства права з правами людини та демократією на предмет причинно-наслідкової обумовленості і пріоритетності однієї із складових чи їх рівнозначності або відсутності обов’язкового зв’язку між ними.

Обґрунтовується пріоритет верховенства права як системоутворюючого і охороняючого принципу по відношенню до прав людини у взаємозв’язку з її обов’язками.


Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи
[Текст] / М. Козюбра // Право України. - 2010. - № 3. - С. 6-18.

Відомий український вчений аналізує процес утвердження принципів верховенства права  в Україні і стверджує, що він виявився неймовірно складним і суперечливим. Розглядається також пов`язаність усіх гілок влади фундаментальними, невідчужуваними правами і свободами людини як безпосередній прояв реалізації принципу верховенства права.
Кофман Б. Я. Роль міжнародних правових стандартів прав людини у формуванні правового статусу людини і громадянина [Текст] / Б. Я. Кофман // Часоп. Київ. ун-ту права. - 2020. - № 1. - С. 109-114.

У статті досліджується роль міжнародних правових стандартів прав людини у формуванні правового статусу людини і громадянина. Особлива увага звертається на аналіз норм Хартії прав людини, що формують та закріплюють правовий  статус  людини і громадянина на міжнародно-правовому рівні, детермінуючи його формування на рівні законодавства національних держав-членів міжнародного співтовариства.
813-15  67.9(4)300  М93

Мушак Н. Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських  міжнародних організаціях:  монографія [Текст] / Н.Б. Мушак - Київ: Вид-во Ліра-К, 2015. - 192 с.

У монографії досліджено міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях. Значну увагу приділено основним напрямам та особливостям Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва у Європі та Європейського Союзу у встановленні ними європейських стандартов захисту прав людини. Видання розраховане на фахівців, що займаються вивченням актуальних проблем теорії та практики міжнародного права, науковців, аспірантів та студентів, широкого кола чітачів.


Рабинович П. Верховенство права як омріяний результат здійснення прав людини (підходи до інтерпретації, критерії оцінювання) [Текст] / П. Рабинович // Право України. - 2017. - № 3. - С. 100-111.

У статті висвітлюються основні наукові підходи до інтерпретації феномена та поняття верховенства права. Розкривається потребова сутність основоположних прав людини як системоутворюючого стрижня верховенства права. Відтворюється зміст документа Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеційська комісія), в якому закріплено критерії для контролю за дотриманням верховенства права.


Смокович М. «Головним показником рівня нашої цивілізації є ступінь забезпечення прав і свобод людини» [Текст] /М. Смокович // Юрид. вісн. України. - 2020. - №26-27 (3-16 липня). - С. 4-5.
760-19 34(082) Д36

Явір В. Європейські стандарти забезпечення прав національних меншин як складова євроатлантичної інтеграції України [Текст] / В. Явір //Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. пр. Вип. 85 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ: Юридична думка, 2019. - С.240-251.

Захист прав національних меншин став невід`ємною складовою політичних критеріїв членства в ЄС і НАТО. Це питання порушується Договором про Європейський Союз та Угодою про асоціацію між Україною та ЕС, рівень імплементації якої у частині забезпечення прав національних меншин аналізується у статті.