Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

вівторок, 15 листопада 2016 р.

Толерантність до нетолерантності: проблеми протидії нетерпимості в Україні


16 листопада у всьому світі відзначається  Міжнародний день толерантності.

Проблема розвитку духовності, зокрема толерантного ставлення до свого оточення стала в наш час злободенною. Світ одвічно був і лишається недосконалим. Ідеологічні крайнощі, цинізм, цілковита аморальність, фетиш грошей і безпринципні засоби в гонитві за владою та прибутком є абсолютно реальними. Поширюється міжнаціональна та міжконфесійна непримиренність. Нетерпимість людей до навколишньої реальності набуває загрозливих форм. За таких умов принципово важливим стає усвідомлення необхідності навчитись жити у світовій спільноті, керуючись принципами толерантності.


Теоретична і практична необхідність осягнення ролі та значення толерантності у житті сучасного суспільства викликає інтерес учених, педагогів, журналістів. Пропонуємо увазі користувачів книги та статті з цієї тематиці.


958-12  67.9(4УКР) Г15
ГалицькийІ.В. Толерантність в правовому житті сучасної України :монографія / І.В. Галицький. – Одесса : Фенікс, 2012. – 144с. 
У монографії розглядається феномен толерантності в загальнотеоретичному та філософсько-правовому аспектах. Визначено межі толерантності, її ознаки та критерії. Також толерантність представлена як принцип та цінність права, важливий складовий елемент правової культури. Запропоновано Концепцію формування толерантності в українському суспільстві. Монографія призначені для студентів, юристів, політиків, законодавців та для всіх, хто цікавиться проблематикою толерантності.


385-10  67.0я43  А43
Галицький, І.В Типи толерантності в сучасному суспільстві / І.В. Галицький // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. Вип.52 / редкол.: С.В. Ківалов та ін.; відп. за вип. Ю.М.Оборотов– Одеса: Юрид. л-ра, 2012. – С.280-289.
У статті надається розгорнута класифікація толерантності за різними критеріями. Типологізація толерантності дає можливість краще зрозуміти її значення, дослідити велике розмаїття її ознак та множинність її втілень в правовій та інших реальностях навколишнього світу.Галицький, І.В Місце толерантності в правовому менталітеті та політико-правовій думці українського суспільства / І.В. Галицький // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. - № 2. – С.44-48.
Проаналізовано процес формування правового менталітету українського народу, його генезис та становлення у різні епохи життя українців.

Голуб, А.М. Значення толерантності у формуванні цілісної особистості молодої людини. Психолого-педагогічний практикум / А.М. Голуб, В.В. Іваненко / Класному керівнику. Усе для роботи. – 2015. -№ 11. – С18-22.

1082-08  67я43  Д36
Логвинчук, В.В. Значення формування толерантності у межах окремо взятої самобутньої культури / В.В. Логвинчук // Держава і право. Юридичні і політичні  науки: зб. наук. пр. Вип.40 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2008. – С. 628-634.
Автор статті стверджує, що глобалізація та поширення цінностей західної цивілізації досить часто суперечить цінностям інших цивілізацій і здебільшого означає їх знищення. А звідси - міжконфесійні, міжетнічні конфлікти. Автор пропонує різні підходи до розвитку толерантності у глобальному світі.Малинка, Ю. Становлення толерантності особистості в українському соціумі / Ю. Малинка // Рідна школа. – 2015. - № 11-12. – С.31-34.
У статті проаналізовано основні ідеї та принципи становлення толерантності особистості, розглянуто основні засоби розвитку толерантності в українському суспільстві.

Пірен М.І. Толерантність - дієвий чинник злагоди та консолідації в сучасному українському суспільстві / М. І. Пірен // Вісн. Нац. академії держ. управління при Президентові України. - 2015. - N 2. - С. 51-56.

Савінова, Н. Інформаційна віктимізація населення України в умовах пропаганди агресії / Н. Савінова // Юрид. вісн. України. – 2015. - № 33. – С 12-13. 
Автор аналізує внутрішні інформаційні негативні впливи вітчизняних ЗМІ та стверджує, що пропаганда агресії в країні сьогодні сприяє перетворенню українців на жертву соціальної катастрофи. Пропонуються рекомендації по забезпеченню толерантного відношення до своїх громадян у всх регіонах.Шаюк, О. Толерантність як сутнісна характеристика професійного спілкування / О. Шаюк //Психологія і суспільство. – 2010. - № 2. – С.169-177.

субота, 5 листопада 2016 р.

Уряд затвердив вартість адміністративних послуг у сфері міграції
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 2 листопада 2016 року, уряд затвердив вартість адміністративних послуг у сфері міграції.
  • Встановив вартість оформлення закордонного паспорта за 20 робочих днів – 253 грн, за три робочі дні – 506 грн.
  • Оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України (у формі карти), окрім оформлення паспорта громадянина України вперше, з дня оформлення заяви-анкети в термін не пізніше ніж через 20 робочих днів коштує 87 грн, не пізніше ніж через десять робочих днів – 174 грн.
  • Оформлення (зокрема замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон із дня оформлення заяви-анкети в термін не пізніше ніж через 20 робочих днів – 253 грн, не пізніше ніж через сім робочих днів – 506 грн, не пізніше ніж через три робочі дні – 506 грн.
  • Оформлення та обмін проїзного документа біженця в термін протягом 15 робочих днів із дня звернення заявника по отримання документа коштує 156,46 грн, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон у термін протягом 15 робочих днів – також 156,46 грн.
  • Оформлення та обмін посвідчення біженця, окрім оформлення вперше, в термін протягом 15 робочих днів – 116,34 грн. Також оформлення та обмін посвідки на проживання в строк протягом 15 робочих днів з дня прийняття документів, передбачених законодавством, – 253 грн, посвідки на тимчасове проживання – 156,46 грн.
  • Оформлення та обмін картки мігранта в терміном протягом десяти робочих днів – 137,8 грн, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, окрім оформлення вперше, в термін протягом 15 робочих днів – 116,34 грн, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, у строк протягом 15 робочих днів – 156,46 грн.

Джерело: Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції: Постанова Кабінету Міністрів України № 770 від 02.11.2016 р. [Електрон. ресурс] // Ліга Закон. - Режим доступу:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160770.html

четвер, 3 листопада 2016 р.

Підвищенням мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року представникам бюджетної сфериУряд ініціював підвищення з 01 січня 2017 року мінімальної зарплати з 1600 (станом на грудень 2016 року) до 3200 грн. Вперше за роки незалежності розмір мінімальної зарплати зрівняється з прожитковим мінімумом для працездатних осіб.Розпочатий Урядом процес реформування системи оплати праці миттєво викликав чимало запитань. Відповіді на найбільш поширені:
  • Кого стосується підвищення мінімальної заробітної плати?
  • Що означає скасування прив’язки розрахунку посадових окладів до мінімальної зарплати?Чи зменшиться кількість отримувачів субсидії на оплату комунальних послуг після дворазового підвищення мінімальної зарплати?
  • Чи збільшиться податковий тиск на спрощенців після підвищення зарплатної мінімалки до 3200 грн?
  • Чи вплине суттєве зростання мінімальної зарплати на макроекономічну стабільність, зокрема, на розкручування інфляції?

Подробиці ТУТ