Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

четвер, 20 жовтня 2022 р.

Гетьман Пилип Орлик та його Конституція

 


 

Цього року у жовтні місяці виповниться 350 років від часу народження українського гетьмана Пилипа Орлика. Його історичне значення у змаганнях за волю і незалежність України дуже важливе, позаяк після Полтави і смерті Івана Мазепи він, перебуваючи на вимушеній еміграції, продовжував ним розпочату справу боротьби за наше державницьке майбутнє.Пилип Орлик (1672—1742) — державний діяч і дипломат, генеральний писар у 1706—1710 рр., гетьман Війська Запорозького в 1710—1742 рр. у вигнанні. Походив з роду литовської шляхти, який мав чеське коріння. Високий рівень освіченості, здобутий у Віленському єзуїтському та Київському колегіумах, забезпечив Орлику швидке просування сходинками канцелярської кар'єри:

1698 р. він стає кафедральним писарем Київської митрополії,

1700 р. — писарем Генеральної військової канцелярії,

1706 р. — генеральним писарем. Входячи до найближчого оточення Івана Мазепи, Орлик належав до числа його повірених («конфідентів»), виконуючи обов'язки особистого секретаря. Через його руки проходило таємне листування гетьмана з Карлом ХІІ, польським королем Станіславом Лещинським, польськими магнатами та російськими можновладцями. Після Полтавської поразки разом із Мазепою і Карлом ХІІ виїхав у Бендери.

У квітні 1710 р. був обраний гетьманом Війська Запорозького замість померлого Мазепи. Після елекції між новообраним гетьманом та старшиною було укладено політичну угоду, що окреслювала основні засади організації влади в козацькій державі — «Пакти й конституції прав і вольностей Війська Запорозького».

У своєму прагненні звільнити Гетьманщину від російського панування Орлик спирався на підтримку Швеції, Туреччини та Кримського ханства. 1712 р. він звертається з відкритим маніфестом до європейських володарів, пишучи, що «козацька нація, що стогне під тиранським ярмом Москви, прагне лише того, щоб домогтися своєї волі». У 1714 р. залишає Бендери й перебирається до Швеції, але смерть його чільного союзника — Карла ХІІ в 1718 р. — змушує шукати сприяння інших держав.

Жив у Хотині, Серезі, по тому — в Чернівцях, Каушанах і Бухаресті. Згодом переїхав до Ясс, де й помер 24 травня 1742 року.


До 350-річчя Пилипа Орлика у відділі юридичної літератури підготовлено книжково-документальну виставку «Конституція Пилипа Орлика: договір про наміри, який став символом України».

2139-11   67.2(4Укр)300

«Пакти і Конституції» Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В.А. Смолій ; упорядники М.С. Трофимук, Т.В. Чухліб. – Львів : Світ, 2011. – 440 с. : факсиміле.

У виданні відтворено тексти оригіналу староукраїнською мовою та відомих на сьогодні списків «Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького», укладених 1710 р. під Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом та генеральною старшиною і козацтвом; наведено їх переклади українською, англійською, німецькою, російською та французькою мовами. Публікація цієї визначної пам’ятки раннього нового часу супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також факсимільним відтворенням спеціального дослідження видатного історика та правознавця академіка Миколи Василенка (1929), у якому міститься ґрунтовний історико-юридичний аналіз джерела.


2009-03  67.2(4УКР)я73  Х91

Пакти й конституції законів та  вольностей  Війська Запорозького між ясновельможним паном Пилипом Орликом, новообраним Гетьманом Війська Запорозького, та між старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, прийняті публічною ухвалою обох сторін і підтверджені на вільних виборах встановленою присягою названим ясновельможним гетьманом, року Божого 1710, квітня 5, при  Бендерах // Хрестоматія з історії держави і права України: навч. посіб. / за ред В. Г. Гончаренка. – 3-тє вид., перероб.: уклад. В. Г. Гончаренко, О. Д. Святоцький. – Київ : Ін Юре, 2003. – С. 110-125.399-94  67.9(4УКР)300  П68

Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 рік / [пер. з латин. та приміт. М. С. Трофимчука;  передм. та загальна  наукова редакція О. Пріцака; післяслово О. П. Трофимук та М. С. Трофимука]; мал. О. В. Штанка. – Київ : Веселка, 1994. – 77 с.: іл.*   *   *


3189-06  63.3(4УКР)  В19

Василенко М. П.  Конституция Филиппа Орлика [Текст]  / М. П. Василенко // Василенко М. П. Вибрані твори у трьох томах.  Том 2. Юридичні праці / М. П. Василенко ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Киев : Юрид. думка, 2006. - С. 389-408. • Волков  М. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) [Текст] / М. Волков // Юрид.  журн. - 2009. -№9. - С. 91-92.
 • Гаращук М.  Конституція Української Гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) [Текст] / М. Гаращук // Юрид. журн. - 2009. -№ 7 (№7-8). - С. 179-180.
 • Головатий С. Так чим же направду є "Конституція Пилипа Орлика"? [Текст] / С. Головатий // Право України. - 2016. – N№1. - С. 113-129. - Бібліогр. : с. 128-129.
 • Губань Р.  Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) [Текст] / Р. Губань // Юрид.  журн. - 2009. - №11. - С. 134-136.
 • Губань Р. Конституція української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) [Текст] / Р. Губань // Юрид. журнал. - 2010. - №4. - С. 104-105.
 • Домбровський І. Конституція Української Гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) [До 300-річчя Конституції Пилипа Орлика] [Текст] / І. Домбровський // Вісн. Конституц. Суду України. - 2007. - №4. - С. 100-104.
 • Домбровський  І.  Конституція української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) [Текст] / І. Домбровський // Юрид. журн. - 2009. - №4. - С. 103-105.
 • Кампо В. Конституція Української гетьманської держави (Конституція Пилипа Орлика 1710 року) [Текст] / В. Кампо // Юрид.  журнал. - 2009. - №5. - С. 108-110


756-19  94(477)9092)  К62

Коляда І. А. Пилип Орлик / І. А. Коляда, С. Ю. Коляда, О. Ю. Кирієнко; худож.-оформлювач  Є. В. Вдовиченко. – Харків : Бібколектор, 2019. – 121 с.
 • Кресін О. В. "Пакти й Конституції законів і вольностей Запорізького Війська..." 1710 р. [Текст] / О. В. Кресін // Укр. істор. журн. - 2005. -№ 2. - С. 192-207С. 83-94.
 • Кресін О. Політичний і правовий виміри конституції Пилипа Орлика: до 300-річчя видатної пам'ятки [Текст] / О. Кресін // Юрид. журнал. - 2010. - №4. - С. 96-103.


3221-06  67я54  П78

Лизогуб В. А. Норми Конституції Пилипа Орлика про народ і владу [Текст] / В. А. Лизогуб // Проблеми законності. Вип. 84. - Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2006. - С. 8-12. 
 • Матях В. М. Гетьман в еміграції Пилип Орлик: історико-історіографічний портрет політика [Текст] / В. М. Матях // Укр. іст. журн. - 2011. - № 4(липень-серпень). - С. 116-131


2065-01  63.3(4УКР)  Т45

Орлик  П. Присяга гетьмана Орлика [Текст] / П. Орлик // Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти томах. Том 4. Кн. 1 ( Перша третина ХVIII ст.). - Київ : Дніпро, 2001. - С. 212-213
3769-08  63.3(4УКР)  Р33

Пилип Степанович Орлик // Реєнт О. П. Усі гетьмани України. Легенди, міфи, біографії [Текст] / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Харків : Фоліо, 2008. – С. 297-320.  - (Історичне досьє). –
 • Пилипчук П. П. Конституція Пилипа Орлика як національна ідея побудови демократичної держави [Текст] / П. П. Пилипчук, В. П. Лакизюк // Вісн. Верховного Суду України. - 2006. - №6. - С. 2-6.


828-13  63.3(4УКР)46  Р39

Рендюк Т. Г. Пилип Орлик : молдавські та румунські шляхи / Т. Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2013. – 240 с. : іл.77-96  63.3(4УКР)  Р49

Різниченко В. Пилип Орлик – гетьман України ; І.  Борщак. Великий мазепинець Григор Орлик: історичні оповіді / В. Різниченко, І. Борщак; передм. та прим. В. О. Шевчука. – Київ : Укр. писменник, 1996. – 302 с.
701-16  340(477)  В27

Середа О. В. Конституція Пилипа Орлика, Конституція України 1710, Бендерська конституція, Конституція Української Гетьманської держави, Перша українська Конституція від 5 квіт. 1710 [Текст] / О. В. Середа // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; редкол. В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - Т. 1: Історія держави і права України. - С. 393-397. - Бібліогр. : с. 397.


 • Скрипнюк О.  Конституція Пилипа Орлика 1710 року: основні правові і політичні ідеї та її історичне значення [Текст] / О. Скрипнюк // Юрид. Україна. - 2010. - № 12. - С. 4-10. - Библиогр. : с.10.
 • Томенко М. П'ять уроків Мазепи - Орлика для сучасної конституційної дискусії [Текст] / Микола Томенко // Віче - 2015. - № 23/24. - С. 32-34.
 • Федоренко В. Л. Конституція гетьмана Пилипа Орлика 1710 року: 300 років досвіду розвитку українського конституціоналізму [Текст] / В. Л. Федоренко // Бюлетень Мін-ва юстиції України. - 2010. -№3. - С. 6-11.

пʼятниця, 7 жовтня 2022 р.

Юристи сучасності: імена, звершення, досягнення: до Дня юриста

 

8 жовтня в Україні відзначається День юриста. Це  професійне свято для юристів різних галузей: правотворчої, правозастосовної, правоохоронної, господарської та інших. Цей день запроваджено Указом Президента України від 16 вересня 1997 року.

Роль юриста в будь-якому демократичному суспільстві на сьогодні є величезною. Сьогодні, як ніколи, це стосується і  Україні. Саме юристам належить провідна роль у процесі державотворення, удосконалення законодавства з метою  інтеграції нашої держави до європейського товариства, формування правової культури, захисту конституційних прав і свобод людини. Така почесна й нелегка місія вимагає високого рівня знань, досвіду та виняткових особистих якостей – честі, гідності, відданості справі, наполегливості.

До Дня юриста пропонуємо познайомитися із відомими українськими діячами права , які зробили свій внесок у розбудову правової системи України. Інформація представлена на книжковій виставці «Юристи сучасності: імена, звершення, досягнення».

День юриста незалежної України співробітники відділу юридичної літератури поспішають приєднатися до вітань і поздоровлень на адресу юристів всіх сфер діяльності і бажають їм верховенства порядку і права в їх щоденній практиці, міцного здоров’я і добрих сімейних взаємин!