Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

четвер, 31 жовтня 2019 р.

Зайнятість населення: сьогодення та перспективи


За останні декілька років в Україні відбулися економічні процеси, які стали каталізатором поширення бідності серед усього населення. Нині ця проблема стосується вже не тільки вразливих верств суспільства, а й працюючого населення.
З метою поетапного зменшення масштабу бідності, подолання соціального відчуження та запровадження нових механізмів її запобігання у березні 2016 року Урядом схвалена Стратегія подолання бідності на період до 2020 року.
Стратегія підготовлена на виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на 2014-2017 роки. До того ж, розв'язання проблеми подолання бідності є одним із першочергових завдань світової спільноти, що регламентуються Європейською соціальною хартією, а також Цілями сталого розвитку (ЦСР), що схвалені на Саміті ООН на період з 2015 до 2030 року. ЦСР розроблено в Україні 2017 р. 

Серед стратегічних напрямів зниження рівня бідності - розвиток економіки та сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного соціального страхування.Проблеми зайнятості та ринку праці широко висвітлюються науковцями. Пропонуємо читачеві ознайомитись з правовими на науковими джерелами з цієї актуальної теми.

Конституція України : [Текст]: станом на 1 березня 2019 року. – Харків: Право, 2019. – 76 с.

Про зайнятість населення: закон України від 01.03.1991 :  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
Стратегія подолання бідності : затвердж.  розп. Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р :  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-2016-%D1%80
Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності: розп. Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 86-р // Уряд. кур` єр. – 2019. – 13 березня (№49). – С. 2.
Цілі Сталого Розвитку: Україна: національна доповідь 2017 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» надає бачення орієнтирів досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) до 2030 року, які були затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році. У доповіді представлені результати адаптації 17 глобальних ЦСР з уарахуванням специфіки національного розвитку. Одна з основних цілей – сприяння поступальному, сталому економічному розвитку, повній і продуктивній зайнятості.

1091-18 349.2(477) Б77
Бойко М.Д. Трудове право України : [Текст]: навч. посіб / М.Д. Бойко. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 392 с.
Петровська О. М. Стратегія подолання бідності в процесі децентралізації державного бюджету на прикладі Одеського регіону / О. М. Петровська, О. В. Лисяна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2018. - Вип. 30. - С. 86-90 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2018_30_20  
Мета статті полягає у виявленні та аналізі можливостей упровадження в Україні ефективних механізмів запобігання негативним наслідкам бідності та нерівності, обґрунтуванні необхідності запровадження у сучасних умовах децентралізації в Україні та визначенні її переваг, формуванні чітких пріорите тів розвитку сільських територій України та визначенні впливу на нього децентралізації.

1274-10 65.9(УКР)272  П70
Працевлаштування та зайнятість людей з інвалідністю. Довідник для роботодаців : [Текст] / упорядн. Т.В.Семигіна, О.Л. Іванова. – [Без вид ]. – 2010. – 140 с. – (Програма розвитку ООН).

Трунова Г. Право на допомогу по безробіттю при припиненні трудового договору за угодою сторін : [Текст] / Г. Трунова  // Юрид. Україна. – 2017. - №4. – С. 73-80.
Автор аналізує трудове законодавство України з огляду на  ст. 46 Конституції , яка гарантує громадянам право на соціальний захист, що включає і право на забезпечення їх у разі безробіття з незалежних від них обставин.


Цимбал О. І. Регулювання зайнятості та ринку праці в контексті завдань стратегій подолання бідності в Україні / О. І. Цимбал. // Ефективна економіка. - 2009. - № 3. : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2009_3_11.
В статті досліджуються проблеми зайнятості та ринку праці, які безпосередньо визначають добробут та рівень соціальної згоди. Увага до останнього обумовлюється тією роллю яку суспільна довіра і згода відіграють к процесах формування ефективного інституційного середовища. На підставі аналізу динаміки зайнятості та ринку праці визначено латентні механізми формування бідності, їх інституційний базис, а також напрями регулювання.

Хромей В.В. Конституційні гарантії реалізації права людини на працю в Україні / В.В. Хромей : [Текст] // Бюлетень Мін-ва юстиції України. – 2016. - №2. – С. 28-33. – Бібліогр.: с. 33.
997-16  340.131(477) В36
Чорний Р.О. Правове регулювання нетипових форм зайнятості в Україні / Р.О. Чорний : [Текст] // Верховенство права очима правників-початківців : матер. Всеукраїнської наук. конф. студентів та аспірантів (м. Одеса, 3 грудня 2016 р.) / відп. ред. Г. О. Ульянова – Одеса : Юрид. л-ра, 2016. – С. 297-299.
Автор обґрунтовує потребу впровадження законодавчого регулювання атипової зайнятості та приведення його у відповідність до світових стандартів. До нетипових форм зайнятості відноситься такі: зайнятість на основі цивільно-правових договорів, зайнятість тимчасових працівників, надомна праця та ін.

997-16  340.131(477)  В36
Щеглова О.В. Боротьба з неформальною зайнятістю населення / О.В. Щеглова : [Текст] // Верховенство права очима правників-початківців : матер. Всеукраїнської наук. конф. студентів та аспірантів (м. Одеса, 3 грудня 2016 р.) / відп. ред. Г. О. Ульянова – Одеса : Юрид. л-ра, 2016. – С. 311-313.
В статті аналізуються причини поширення тіньової зайнятості в Україні та негативні наслідки  цього явища. Автор називає заходи, що можуть сприяти детінізації ринку праці

субота, 26 жовтня 2019 р.

Як підтвердити стаж без запису у трудовій книжці?


За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.


Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом міністрів (cт. 62 Закону «Про пенсійне забезпечення»).
Постановою Кабінету міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній» затверджено Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.
Пунктом 1 цього Порядку передбачено, що «за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами».
У тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників.
У разі відсутності правонаступника підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу, здійснюється у порядку, визначеному Пенсійним фондом за погодженням з Мінпраці та Мінфіном.
Механізм підтвердження таких періодів роботи визначений Порядком, затвердженим постановою правління ПФУ від 10 листопада 2006 року.
Водночас орган, що призначає пенсію, за наявності сумнівів має право вимагати від підприємств, установ та організацій, фізичних осіб дооформлення у 3-місячний строк з дня подання заяви, прийнятих і подання додаткових документів, передбачених законодавством, а також перевіряти обґрунтованість їх видачі.

Інформація з сайту УНН

середа, 16 жовтня 2019 р.

«Твій голос вирішить все!»


Впродовж 9 місяців Громадською організацією «Ти потрібен Україні» реалізується соціальний проект «Твій голос вирішить все!». Благодійна організація «Фонд Відродження та Єдність» (директор Марія Бірюкова) також долучилася до цього проекту.
15 жовтня 2019 р. у відділі юридичної літератури бібліотеки. Грушевського відбулась лекція-дискусія за темою «Реалізуй своє право обирати та бути обраним».

Головний спеціаліст Головного територіального управління юстиції в Одеській області Назарій Гринчук розповів про виборчі права громадян, відповідальність за порушення виборчого законодавства України.

Під час обговорення мова йшла, зокрема, про виборчі права внутрішньо переміщених осіб, удосконалення електорально-правової просвіти виборців.


вівторок, 8 жовтня 2019 р.

Нові правила отримання субсидії у 2019 році


Пільговикам, які хочуть отримати субсидію готівкою, потрібно до 15 жовтня написати заяву в управління соціального захисту за місцем проживання.
В заяві потрібно вказати реквізити банківського рахунку або побажання отримувати гроші в поштовому відділенні. Після цього субсидію будуть виплачувати «живими грошима».
Рахунок для отримання субсидії можна відкрити в одному з перелічених банків ТУТ.

АЛЕ! В призначенні державної допомоги можуть відмовити:
  • якщо претендент володіє квартирою площею більше 120 м2, будинком площею понад 200 м2 або автомобілем молодше 5 років;
  • якщо в домогосподарстві проживає працездатна людина, яка не працює, отримує зарплату меншу за мінімальну або не платить єдиний соціальний внесок;
  • якщо у одного з мешканців борг по аліментах більше 3-х місяців або борг за комуналку більше 1 місяця на суму понад 340 грн.

Крім того, в субсидії можуть відмовити, якщо в поданих документах вказані неповні дані. Так, в декларації про доходи потрібно вказати всіх зареєстрованих і членів сімей всіх мешканців старше 14 років, в тому числі і тих, хто живе окремо. Якщо хтось із родичів зареєстрований за адресою домогосподарства, але не проживає там, це потрібно вказати в графі «Примітки».
Але тим, хто підпадає під перераховані вище обмеження, не варто впадати у відчай: їх звернення може розглянути в індивідуальному порядку спеціальна комісія. В такому випадку, в заяві потрібно обов'язково зазначити, що питання призначення субсидії повинна розглядати комісія і вказати, з якої причини.

Інформація з сайту УСИ. Одесса