Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

четвер, 31 жовтня 2019 р.

Зайнятість населення: сьогодення та перспективи


За останні декілька років в Україні відбулися економічні процеси, які стали каталізатором поширення бідності серед усього населення. Нині ця проблема стосується вже не тільки вразливих верств суспільства, а й працюючого населення.
З метою поетапного зменшення масштабу бідності, подолання соціального відчуження та запровадження нових механізмів її запобігання у березні 2016 року Урядом схвалена Стратегія подолання бідності на період до 2020 року.
Стратегія підготовлена на виконання Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на 2014-2017 роки. До того ж, розв'язання проблеми подолання бідності є одним із першочергових завдань світової спільноти, що регламентуються Європейською соціальною хартією, а також Цілями сталого розвитку (ЦСР), що схвалені на Саміті ООН на період з 2015 до 2030 року. ЦСР розроблено в Україні 2017 р. 

Серед стратегічних напрямів зниження рівня бідності - розвиток економіки та сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного соціального страхування.Проблеми зайнятості та ринку праці широко висвітлюються науковцями. Пропонуємо читачеві ознайомитись з правовими на науковими джерелами з цієї актуальної теми.

Конституція України : [Текст]: станом на 1 березня 2019 року. – Харків: Право, 2019. – 76 с.

Про зайнятість населення: закон України від 01.03.1991 :  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
Стратегія подолання бідності : затвердж.  розп. Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р :  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-2016-%D1%80
Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності: розп. Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 86-р // Уряд. кур` єр. – 2019. – 13 березня (№49). – С. 2.
Цілі Сталого Розвитку: Україна: національна доповідь 2017 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» надає бачення орієнтирів досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) до 2030 року, які були затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році. У доповіді представлені результати адаптації 17 глобальних ЦСР з уарахуванням специфіки національного розвитку. Одна з основних цілей – сприяння поступальному, сталому економічному розвитку, повній і продуктивній зайнятості.

1091-18 349.2(477) Б77
Бойко М.Д. Трудове право України : [Текст]: навч. посіб / М.Д. Бойко. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 392 с.
Петровська О. М. Стратегія подолання бідності в процесі децентралізації державного бюджету на прикладі Одеського регіону / О. М. Петровська, О. В. Лисяна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2018. - Вип. 30. - С. 86-90 : [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2018_30_20  
Мета статті полягає у виявленні та аналізі можливостей упровадження в Україні ефективних механізмів запобігання негативним наслідкам бідності та нерівності, обґрунтуванні необхідності запровадження у сучасних умовах децентралізації в Україні та визначенні її переваг, формуванні чітких пріорите тів розвитку сільських територій України та визначенні впливу на нього децентралізації.

1274-10 65.9(УКР)272  П70
Працевлаштування та зайнятість людей з інвалідністю. Довідник для роботодаців : [Текст] / упорядн. Т.В.Семигіна, О.Л. Іванова. – [Без вид ]. – 2010. – 140 с. – (Програма розвитку ООН).

Трунова Г. Право на допомогу по безробіттю при припиненні трудового договору за угодою сторін : [Текст] / Г. Трунова  // Юрид. Україна. – 2017. - №4. – С. 73-80.
Автор аналізує трудове законодавство України з огляду на  ст. 46 Конституції , яка гарантує громадянам право на соціальний захист, що включає і право на забезпечення їх у разі безробіття з незалежних від них обставин.


Цимбал О. І. Регулювання зайнятості та ринку праці в контексті завдань стратегій подолання бідності в Україні / О. І. Цимбал. // Ефективна економіка. - 2009. - № 3. : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2009_3_11.
В статті досліджуються проблеми зайнятості та ринку праці, які безпосередньо визначають добробут та рівень соціальної згоди. Увага до останнього обумовлюється тією роллю яку суспільна довіра і згода відіграють к процесах формування ефективного інституційного середовища. На підставі аналізу динаміки зайнятості та ринку праці визначено латентні механізми формування бідності, їх інституційний базис, а також напрями регулювання.

Хромей В.В. Конституційні гарантії реалізації права людини на працю в Україні / В.В. Хромей : [Текст] // Бюлетень Мін-ва юстиції України. – 2016. - №2. – С. 28-33. – Бібліогр.: с. 33.
997-16  340.131(477) В36
Чорний Р.О. Правове регулювання нетипових форм зайнятості в Україні / Р.О. Чорний : [Текст] // Верховенство права очима правників-початківців : матер. Всеукраїнської наук. конф. студентів та аспірантів (м. Одеса, 3 грудня 2016 р.) / відп. ред. Г. О. Ульянова – Одеса : Юрид. л-ра, 2016. – С. 297-299.
Автор обґрунтовує потребу впровадження законодавчого регулювання атипової зайнятості та приведення його у відповідність до світових стандартів. До нетипових форм зайнятості відноситься такі: зайнятість на основі цивільно-правових договорів, зайнятість тимчасових працівників, надомна праця та ін.

997-16  340.131(477)  В36
Щеглова О.В. Боротьба з неформальною зайнятістю населення / О.В. Щеглова : [Текст] // Верховенство права очима правників-початківців : матер. Всеукраїнської наук. конф. студентів та аспірантів (м. Одеса, 3 грудня 2016 р.) / відп. ред. Г. О. Ульянова – Одеса : Юрид. л-ра, 2016. – С. 311-313.
В статті аналізуються причини поширення тіньової зайнятості в Україні та негативні наслідки  цього явища. Автор називає заходи, що можуть сприяти детінізації ринку праці

Немає коментарів:

Дописати коментар

Ми із задоволенням дамо відповідь на всі ваші коментарі