Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

понеділок, 12 лютого 2024 р.

Національна безпека незалежної України: осягнення сутності

 

 

Одним з найбільш важливих складників державотворчого процесу в Україні є діяльність державних органів та зацікавлених структур громадянського суспільства з питань забезпечення національної безпеки.
В умовах сучасних загроз розуміння сутності національної безпеки, здатність країни своєчасно виявляти, запобігати і нейтралізувати реальні та потенційні загрози національним інтересам, є актуальними.

Правова база, що регулює відносини у сфері національної безпеки розроблена на основі Конституції України з урахуванням глибоких змін, що відбуваються в країні і у світі. 

Основні засади державної політики України, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності суспільства визначає Закон України «Про основи національної безпеки України». За визначенням, яке дається у Законі, національна безпека України - захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного ладу та інших національних інтересів України від реальних та потенційних загроз.

Основні законодавчі акти у сфері національної безпеки України наводяться у цій віртуальній виставці.

Питання різноманітних загроз національній безпеці України від моменту її проголошення до сучасного стану розвитку − широко представлена в наукових працях українських юристів та політологів.


 

Конституція України : із змінами https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

 


Про Збройні Сили України : закон України від 06.12.1991 №1934-XII, редакція від 23.03.2023, підстава - 2952-IX

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1934-12#Text

 


Про національну безпеку України : закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII, редакція від 31.03.2023, підстава - 2849-IX  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text

 Про оборону України : закон України від 06.12.1991 №1932-XII, редакція —від 15.04.2023, підстава - 3000-IX

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text

 

432-19

342.4(477) 

К 65 

Конституція України. Науково–практичний коментар [Текст] /за заг. ред. К. І. Чижмарь та О. В. Лавриновича. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2019. – 290 с.

 


Біленчук П. Безпекова платформа правової засади врегулювання обігу вогнестрільної зброї як конституційна гарантія забезпечення національної безпеки України [Текст] /П. Біленчук // Юрид. вісн. України. – 2021. - №44-45. – С. 18-19.

 

Ковальська О. В. Кримінально-правова охорона основ національної безпеки України та диференціація злочинів проти основ національної безпеки в сучасних умовах [Текст] / О. В. Ковальська // Юрид. Україна. – 2022. - №5. – С. 14-21.

 Лагодіна В. Національна безпека як зміст і мета державної політики України

[Електронний ресурс] / В. Лагодіна  https://ippi.org.ua/sites/default/files/07lvdpu.pdf

 

Нікітін Ю. В. Правова культура України — фундаментальний чинник національної безпеки держави та інтеграції у правове поле Європейського Союзу [Текст] / Ю. В. Нікітін, Д. Ю. Нікітін // Юрид. Україна. – 2022. - №5. – С. 6-13

 Павленко Д. Г. Національна безпека: поняття, складники, чинники впливу [Електронний ресурс] / Д. Г. Павленко, Ю. В. Семенюк, Ю. М. Лисецький 

https://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/3_2021/19.pdf

 

380-19

323(477)(042)  

Політика історичної пам`яті в контексті національної безпеки України : аналітична доповідь [Текст] / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2019.

 
698-16

343.32/34  

С41 

Сичевський В. В. Науково-практичний коментар до Розділу I Особливої частини Кримінального кодексу України (Злочини проти основ національної безпеки України) [Текст] / В. В. Сичевський, Є. І. Харитонов, Д. О. Олєйніков ; Служба безпеки України. – Харків : Право, 2016. – 230 с. – (Бібліотека слідчого)
48-17

343.32(477)

Ч82 

Чуваков О. А. Злочини проти основ національної безпеки України: проблеми кримінально-правової теорії і практики : монографія [Текст] / О. А. Чуваков ; відп. ред. О. М. Костенко. – Одеса : Фенікс, 2017. – 362 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Ми із задоволенням дамо відповідь на всі ваші коментарі