Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

вівторок, 12 вересня 2023 р.

Громадянське суспільство та права людини в умовах євроінтеграційних процесів

 


 

Становлення демократичної, правової та соціальної держави тісно пов'язане з розвитком громадянського суспільства як сфери суспільної діяльності громадян, що об'єднуються для прийняття спільних рішень, а також захисту прав та інтересів, досягнення спільного блага, у тому числі у взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними інститутами та бізнесом.

Партнерство між державою та громадянським суспільством є вагомим чинником реалізації демократичних цінностей, закріплених у положеннях Конституції України, зокрема щодо свободи та особистої недоторканності громадян, свободи слова і думки, свободи вираження поглядів і переконань, свободи світогляду і віросповідання, свободи об'єднання, участі громадян в управлінні державними справами тощо.

Україна на законодавчому рівні визнала важливість утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку держави. Створено прогресивне правове поле, що регламентує широке коло питань діяльності різноманітних неурядових організацій та їхню взаємодію з владою. Президент України своїм Указом затвердив Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки.

Процес європейської інтеграції України сприяє підвищенню інтересу до проблеми громадського суспільства. Ідея громадянського суспільства відіграє величезну роль у Європейському Союзі, де розвинуті інститути громадянського суспільства є сприятливою ознакою суспільного життя.

В умовах євроінтеграції мета та завдання громадянського суспільства полягають у забезпеченні прав та свобод всіх соціальних верств населення, в утворенні умов, які сприяють підвищенню соціально-економічного рівня громадян, у задоволені всіх потреб у різних сферах суспільних відносин, які дозволяють розкрити та реалізувати творчі здібності індивіда.

 

Конституція України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text


Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text


Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки : затв. Указом Президента України від 27 вересня 2021 року № 487/2021 // Урядовий кур’єр. – 2021. – 29 верес. – С. 13-15. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/487/2021#Text


Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : [Електронний ресурс] : Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014; редакція від 25.10.2022. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text


*  *  *


Бабін Б. В. Права людини та громадянське суспільство : [Електронний ресурс] : навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / Б. В. Бабін, А. В. Ковбан. – Одеса : Фенікс, 2014. – 320 с. - Режим доступу : https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2020/Babin_2014.pdf

Цей навчальний посібник є новаційним виданням з прав людини та громадянського суспільства. У ньому висвітлено питання поняття, види, джерела прав людини та шляхи подальшого удосконалення законодавства. Особливу увагу приділено впливу громадянського суспільства на права людини у контексті його адаптації до правових та політичних стандартів. Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також наукових та практичних працівників.

 

Братасюк М. Г. Громадянське суспільство як суб’єкт захисту прав людини : [Електронний ресурс] / М. Г. Братасюк // Конституційно-правові академічні студії. - 2017. – Вип. 1. - С. 11-17. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kpac_2017_1_4

У статті висвітлюється проблема захисту прав людини в Україні, Проводиться ідея, що суб`єктом та гарантом захисту прав людини є громадянське суспільство, для якого реалізація і захист прав людини  є основною метою та завданням.


1252-14  34.01/9 А57

Волкова О. М. Громадянське суспільство та права людини в умовах євроінтеграційних процесів : [Текст] / О. М. Волкова // Альманах права. Правовий світогляд : людина і право. Випуск 5. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С. 125-129.

У статті розглядаються проблеми взаємодії громадянського суспільства, держави і людини, які необхідні для з`ясування перспектив розвитку української державності, стимулювання процесу євроатлантичної інтеграції.

 


Добрянський С. П. Юридичне забезпечення прав людини у Європейському Союзі : сучасний стан та перспективи розвитку : [Текст] / С. П. Добрянський // Вісн. Нац. акад. правових наук України. – 2019. – Том 26, № 4. – С. 63-83.

У статті досліджуються особливості становлення та розвитку інституту прав людини у Європейському Союзі. Аналізуються норми Хартії фундаментальних прав Європейського Союзу як головного юридичного інструменту гарантування прав людини.

 


150-19  341(477)  К72

Костюченко Я. М. Правове регулювання відносин асоціації між Україною та Європейським Союзом : [Текст] : монографія / Я. М. Костюченко. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2019. – 447 с.

Досліджено характерні риси положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, проаналізовано механізм іх застосування. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів,  державних службовців.

 Лотюк О. С. Громадянське суспільство в контексті Європейської інтеграції : [Електронний ресурс] / О. С. Лотюк // Європейські перспективи. - 2014. - № 7. - С. 64-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2014_7_13

У статті визначаються та систематизуються основні тренди розвитку громадянського суспільства та формулюються основні засади модернізації громадянського суспільства в контексті європейської інтеграції.


Череватюк В. Б. Громадянське суспільство як модель взаємовідносин людини та держави : від історії до сучасності : [Електронний ресурс] / В. Б. Череватюк, Ю. Є. Олексієнко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2014. - № 2. - С. 35-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2014_2_9

У статті здійснене теоретичне обґрунтування основних етапів становлення і розвитку, особливостей громадянського суспільства. Крім того автори характеризують сучасний стан громадянського суспільства в Україні, вказують на шляхи удосконалення взаємодії держави та громадянського суспільства.

 

1252-14  34.01/9 А57

Шаповал В. Д. Конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні ті їх вплив на європейську інтеграцію: [Текст] / В. Д. Шаповал // Альманах права. Правовий світогляд : людина і право. Випуск 5. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С. 550-554.

Розглядається проблематика захисту прав людини та механізм її забезпечення на міжнародному і регіональному рівнях. Сформульовані завдання України для досягнення нашої стратегічної мети – набуття членства в Європейському Союзі і входження України до загальноєвропейської системи захисту прав людини.

 


Оригінал картинки ТУТ

Немає коментарів:

Дописати коментар

Ми із задоволенням дамо відповідь на всі ваші коментарі