Кожну першу п’ятницю місяця з 10.00 до 13.00 у відділі юридичної літератури провідні спеціалісти Головного управління юстиції в Одеській області надають безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам

середа, 10 травня 2023 р.

Рух до ЕС: реформи заради майбутнього: до Дня Європи в Україні

 


Намагаючись інтегруватися в європейське співтовариство, Україна з 2003 року почала відзначати День Європи. Багаторічній досвід організації та відзначення Дня Європи в Україні вказує на те, що цей день є великим кроком у напрямі євроінтеграційного курсу нашої держави.

Євроінтеграція – це процес впровадження європейських норм в українське законодавство. Таке впровадження має забезпечити : стабільну економіку, правову державу, чисте довкілля, якість харчових продуктів, соціальну захищеність громадян, високий рівень життя та відсутність корупції. Це єдиний економічний, соціальний та гуманітарний простір, де відмовилися від кордонів та зайвих умовностей задля вільного переміщення товарів, людей, послуг і капіталів, необмеженого обміну інформацією, культурними та науковими надбаннями.

Двадцять третього червня 2022 р. Європейська Рада одностайно надала нашій країні статус кандидата в члени ЄС. Інтеграція в ЄС - це не швидкий процес, але Україна йде за графіком, виконує Угоду про асоціацію з ЄС, приймає необхідні (євроінтеграційні) закони та проводить реформи.


8 травня 2023 року президент України підписав указ про святкування Дня Європи 9 травня.


До Дня Європи відділ юридичної літератури пропонує користувачам блогу «Юридичний світ в бібліотеці» ознайомитись з віртуальною виставкою до цієї дати «Рух до ЕС: реформи заради майбутнього». Виставка містить законодавчі акти, наукові та популярні публікації, навчальну літературу українських та європейських авторів.


Конституція України: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
  • Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : [Електронний ресурс] : Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014; редакція від 25.10.2022. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
  • Порядок проведення первинної оцінки стану імплементації актів права Європейського Союзу (acquis ЄС) : [Електронний ресурс] : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2023 р. № 189. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/189-2023-%D0%BF#Text

 

303-18  339.923  Є24

Європейська інтеграція : [Текст] : навч. посіб / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 344 с.

У посібнику аналізується сутність ідеї європейської інтеграції; досліджено ключові теорії та концепції європейської інтеграції; розглянуто передумови й історію розвитку ЄС, процес поглиблення та розширення європейської інтеграції, сучасні тенденції розвитку. Висвітлено також особливості соціально-економічних відносин України та ЄС, можливості реалізації євроінтеграційних прагнень України.З текстом посібника можна ознайомитись за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk813022.pdf

 

936-15  67.515(4)22  І73

Інтеграційне право в умовах глобалізаційних процесів : концептуальні та методологічні підходи : [Текст] / за ред. д.ю.н., проф. Ю. О. Волошина. – Одеса : Фенікс, 2015. – 590 с.

Збірка наукових праць присвячена аналізу новітніх доктринальних та практичних аспектів становлення та розвитку інтеграційного права як в рамках міжнародних міждержавних інтеграційних об`єднань, так і на рівні національної держави. Аналізується імплементація європейських стандартів в законодавство УкраїниКовальський В. Європейський небокрай – його нам завжди бракувало… : [Текст] / Віктор Ковальський / Юрид. вісн. України. – 2022. - №24-25 (17-30 червня). – С.1, 3.


Двадцять третього червня 2022 р. Європейська Рада одностайно надала нашій країні статус кандидата в члени ЄС. Статус кандидата на вступ до ЄС дасть нашій країні поштовх для розвитку економіки, суспільних інституцій, державних структур та законодавства,- стверджує автор.


150-19  341(477)  К72

Костюченко Я. М. Правове регулювання відносин асоціації між Україною та Європейським Союзом : [Текст] : монографія / Я. М. Костюченко. – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2019. – 447 с.

Досліджено характерні риси положень Угоди про асоціацію між Україною, проаналізовано механізм їх застосування. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів,  державних службовців.Крупчан О. Д. На шляху до правової глобалізації та європеїзації правової системи України : [Текст] / О. Д. Крупчан, О. О. Гайдулін // Юрид. Україна. – 2022. – №2. – С. 13-17.Малолєткова О. Країна реформується і трансформується. Оприлюднено звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом : [Текст] / О. Малолєткова // Уряд. кур`єр. – 2023. – 28 березня (№ 61). – С. 1, 2.


Малолєткова О. Членство в Євросоюзі : не «якщо», а «коли» : [Текст] / О. Малолєткова // Уряд. кур`єр. – 2023. – 14 січня (№10). – С. 1, 2


Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль акцентував на тому, що нині держава завершує виконання семи рекомендацій Європейської комісії, які дадуть змогу здійснити наступні кроки для інтеграції.


Нікітін Ю. В. Правова культура України – фундаментальний чинник національної безпеки держави та інтеграції у правове поле Європейського Союзу : [Текст] / Ю. В. Нікітін, Д. Ю. Нікітін // Юрид. Україна. – 2022. – №5. – С. 6-13


1893-18  327.7  П43

Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як? : [Текст] / за ред. Майкла Емерсона і Вероніки Мовчан. – Київ : ІЕД, 2018. – 276 с.

Посібник покликаний пояснити зміст великого за обсягом і складного міжнародного договору – Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом (ЄС). Як і більшість складних юридичних текстів, текст Угоди важкий і непростий для розуміння пересічного читача. Тому мета Посібника – допомогти всім охочим зрозуміти основний зміст кожної глави Угоди про асоціацію як з точки зору характеру зобов’язань Сторін, так і в контексті перспективи їх виконання. Цей Посібник призначений для широкого кола читачів, у тому числі державних службовців, парламентарів, керівників бізнесу, юристів, організацій громадянського суспільства, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, студентів і журналістів.


Синчук С. М. Модель національної системи соціального забезпечення в контексті європейського напряму розвитку України : [Текст] / С. М. Синчук // Право України. - 2016. - № 8. - С. 17-23. - Бібліогр. : с. 22-23.Солнцева Х. В. Муніціпальна поліція : досвід країн ЄС та перспективи впровадження в Україні : [Текст] / Х. В. Солнцева, І. Е. Щеглаков // Право та інновації. – 2019. - № 1. – С. 39-44.Таволжанський О. В. Особливості адаптації національної системи покарань до європейських стандартів : [Текст] / О. В. Таволжанський, В. Ю. Приходько // Право та інновації. – 2020. - № 2. – С. 87-92

760-19  34(082)  Д36

Явір В. А. Європейські стандарти забезпечення прав національних меншин як складова євроатлантичної інтеграції України  : [Текст] / І. О. Кресіна // Держава і право : Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Юрид. думка, 2019. - Вип. 85. - С. 240-251. - Бібліогр. : с. 249-251.

Досліджено європейські стандарти забезпечення прав національних меншин як невід`ємна складова процесу євроатлантичної інтеграції України. Захист прав національних меншин став важливим критерієм членства в ЄС, це питання порушується також Договором про Європейський Союз та Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, рівень імплементації якої у частині забезпечення прав національних меншин аналізується у статті.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Ми із задоволенням дамо відповідь на всі ваші коментарі